Vedenie účtovníctva - vlastná účtovníčka alebo outsourcing účtovných služieb?

napísal uctovnictvo.nm, publikované dňa 09.03.2015

Účtovníctvo môžeme považovať za jeden z najväčších ekonomických informačných systémov, ktorý vysvetľuje ekonomické informácie o tých skutočnostiach, ktoré sa týkajú predmetu účtovníctva (účtovanie účtovných prípadov, vykazovanie skutočnosti o účtovných prípadoch).

Na základe Zákona o účtovníctve rozoznávame dve sústavy účtovania a to:

 • jednoduché účtovníctvo – tie účtovné jednotky, ktorým to povoľuje Zákon o účtovníctve a 
 • podvojné účtovníctvo – pre všetky účtovné jednotky (fyzické osoby, právnické osoby).

Interné vedenie účtovníctva znamená, že účtovníctvo sa bude v konkrétnej firme viesť samostatne – interne, teda firma zamestná vlastnú účtovníčku, ktorej bude vyplácať mzdu.

Výhody interného vedenia účtovníctva:

 • vlastná účtovníčka v podniku – neobmedzený prístup k firemným informáciám,
 • možnosť kontroly zamestnanca, či si zodpovedne plní pracovné povinnosti,
 • menšie riziko úniku dôležitých informácií o firme do vonkajšieho prostredia.

Nevýhody interného vedenia účtovníctva:

 • vyššie náklady, ktoré sú spojené s preškoľovaním pracovníkov a s výstavbou nového pracovného miesta,
 • nesprávne zachytenie bežných zmien v účtovnej a daňovej legislatíve zamestnancom,
 • pracovná neschopnosť, dovolenka zamestnanca,
 • vlastná účtovníčka nemusí ovládať každú oblasť účtovníctva, hlavne nemá poznatky týkajúce sa daňovej problematiky,
 • náklady vznikajúce z dôvodu výpovede zamestnanca – hľadanie nových zamestnancov, pohovory, školenia.

Cieľom outsourcingu účtovných služieb je ušetrenie nákladov, ktoré sa viažu s vnútornými zamestnancami firmy, ich vzdelávaním a so správou účtovných systémov, taktiež aj s možnosťou získať čo najvýhodnejšie odborné a kvalitné služby.

Takáto firma ponúka veľmi kvalitný účtovný systém, ktorý ale musí brať do úvahy dané špecifiká outsourcingu.

Výhody outsourcingu účtovných služieb:

 • profesionálny prístup,
 • znalosť platnej legislatívy,
 • zníženie personálnych a prevádzkových nákladov,
 • optimálne využitie účtovníckych služieb,
 • vzájomná zastupiteľnosť pracovníkov firmy,
 • diskrétnosť.

Využitie outsourcingu v praxi cez externú firmu– dôvody, ktoré sa môžu kombinovať:

 • nižšie náklady, ktoré dosiahne a garantuje predovšetkým poskytovateľ služieb,
 • riziká, spojené s činnosťou sa presúvajú na poskytovateľa služieb,
 • vyššia kvalita ponúkaných služieb poskytovateľom,
 • nedostatok svojich ľudských zdrojov,
 • málo investičných prostriedkov v daný okamih,
 • výhodnejšie územné pokrytie poskytovateľa,
 • malé alebo takmer žiadne skúsenosti v novom regióne,
 • nedlhý časový úsek na využitie technológie alebo znalosti s možnosťou voľby na obmedzenú dobu poskytovateľa,
 • väčšia potreba tých technológií, na ktoré nemá firma skúsené ľudské zdroje, ale ich nevedia plne kapacitne vyťažiť.

Na základe porovnania interného a externého vedenia účtovníctva môžeme vyzdvihnúť externú formu vzhľadom najmä na nižšie náklady, ktoré reálne firma vynakladá na zabezpečenie týchto činností. Do popredia zaradíme aj profesionálny prístup poskytovateľa a znalosť neustále sa meniacej legislatívy. Preto odporúčame využitie outsourcing účtovných služieb.

VEDENIU ÚČTOVNICTVA SA VENUJEME UŽ VIAC AKO 10 ROKOV

Máme spokojných klientov, ktorým poskytujeme pravidelné poradenstvo a služby.


Unavuje Vás účtovná byrokracia? - prenechajte Vaše účtovníctvo na nás.

Kontaktujte nás

© 2014 Účtovníctvo NM s.r.o., dizajn by pixla.eu