Zmeny odvodov

napísal uctovnictvo.nm, publikované dňa 10.06.2015

Odvody zamestnávateľa a zamestnanca do Sociálnej a zdravotných poisťovní tvoria jednu z najdôležitejších častí nákladov zamestnávateľa a tým vo veľkej miere ovplyvňujú výšku čistej mzdy zamestnanca.

Pri výpočte odvodov od 01.01.2015 sa vychádza z výšky minimálnej mzdy, ktorú budeme brať do úvahy ako minimálny vymeriavací základ (minimálna mzda na zamestnanca je stanovená). Tento minimálny vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa pre sociálne a zdravotné poistenie nie je ustanovený.

Plynúc rokom 2015 sa zaviedla od 01.01.2015 odpočítateľná položka na zdravotné poistenie, o ktorú bude možné znížiť vymeriavací základ zamestnanca, z čoho vyplýva dôsledok neplatenia alebo zníženia odvodovej povinnosti zamestnanca aj zamestnávateľa. Týka sa to prípadov, keď sú zamestnanci v pracovnom pomere, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe, pričom medzi hlavné faktory nepatrí výška pracovného úväzku.

Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení funguje na rovnakom princípe ako nezdaniteľná časť na daňovníka, ale s rozdielmi. Ako pri platení preddavkov na daň, zahrňuje presne rovnakú sumu, do ktorej nie je potrebné preddavok platiť. Základným rozdielom je, že pri zdravotných odvodoch nejde o pevnú sumu ale o pohyblivú, ktorá je závislá od vymeriavacieho základu zamestnanca. Výška sa pohybuje najviac do výšky 380,- € mesačne. Z tohto vyplýva, že ak zamestnanci dosahujú mesačnú hrubú mzdu 380,- €, nemusia tieto preddavky platiť. V prípade nárastu hrubej mzdy sa táto odpočítateľná položka znižuje. Ak bude vymeriavací základ aspoň 570,- €, výška odpočítateľnej položky je nulová.

Ak sú splnené riadne zákonné podmienky (napr. zamestnanec má iba jedného zamestnávateľa, nie je súčasne SZČO) je možnosť si uplatniť odpočítateľnú položku mesačne. Ak nastane prípad, že si zamestnanec túto odpočítateľnú položku počas roka neuplatní, nestratí nárok na ňu. Zdravotná poisťovňa berie tento fakt do úvahy pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia, kde môže vyjsť zamestnancovi preplatok. Naopak ak si ju počas roka uplatní a zistí, že presiahol výšku príjmov, môže dôjsť k takej situácií, že mu vyjde nedoplatok, ktorý bude musieť zaplatiť aj zamestnanec aj zamestnávateľ.

 

Odvody zamestnávateľa od 01.01.2015:

* čiastka zahŕňa úrazové poistenie z vymeriavacieho základu 4.120,- €, ale suma môže byť aj vyššia, nakoľko vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený najvyššou výškou

** v prípade, že si zamestnanec, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, si ju uplatní v danom mesiaci, vymeriavací základ bude pri hrubej mzde 380,- € nulový, tzn., že v tomto prípade sa preddavky na poistné na zdravotné poistenie neplatia (budú tiež nulové)

Poistenie

Sadzba

Minimálny vymeriavací základ v €

Maximálny vymeriavací základ v €

Minimálne odvody (minimálna suma poistného) v €

Maximálne odvody v €

Starobné

14,00%

380,00

4.120,00

53,20

576,80

Invalidné

3,00%

380,00

4.120,00

11,40

123,60

Rezervný fond (súčasť dôchodkového poistenia)

4,75%

380,00

4.120,00

18,05

195,70

Nemocenské

1,40%

380,00

4.120,00

5,32

57,68

Úrazové

0,80%

380,00

bez limitu

3,04

bez limitu (z VZ 4.120,00 je 32,96)

V nezamestnanosti

1,00%

380,00

4.120,00

3,80

41,20

Garančné

0,25%

380,00

4.120,00

0,95

10,30

Odvody do SP

25,20%

-

-

95,76

1.038,24 *

Odvody do ZP za zam. bez zdravotného postihnutia

10,00%

380,00 **

4.120,00

38,00 **

412,00

ODVODY ZA SP A ZP SPOLU

35,20%

-

-

133,76

1.450,24 *

Odvody zamestnanca od 01.01.2015:

Poistenie

Sadzba

Minimálny vymeriavací základ v €

Maximálny vymeriavací základ v €

Minimálne odvody (minimálna suma poistného) v €

Maximálne odvody v €

Starobné

4,00%

380,00

4.120,00

15,20

164,80

Invalidné

3,00%

380,00

4.120,00

11,40

123,60

Nemocenské

1,40%

380,00

4.120,00

5,32

57,68

V nezamestnanosti

1,00%

380,00

4.120,00

3,80

41,20

Odvody do SP

9,40%

-

-

35,72

387,28 *

Odvody do ZP (zam. bez zdravotného postihnutia)

4,00%

380,00 **

4.120,00

15,20 **

164,80

ODVODY ZA SP A ZP SPOLU

13,40%

-

-

50,92

522,08 *

Minimálne zdravotné a sociálne poistnésa zvýšilo od 01.01.2015. Prilepšia si študenti pracujúci na brigádu – z dohôd do 200,- € neplatia odvody. Minimálna mzda pre zamestnanca je však od 01.01.2015 stanovená a zvýšila sa oproti roku 2014 na 380,- €. Hodinová mzda je stanovená na 2,184 €. Tiež sa zvýšil maximálny vymeriavací základ na 4.120,- €. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zmien odvodov kontaktujte spoločnosť Účtovníctvo NM, s.r.o., ktorá zabezpečuje v Novom Meste nad Váhom komplexné služby vedenia účtovníctva.

VEDENIU ÚČTOVNICTVA SA VENUJEME UŽ VIAC AKO 10 ROKOV

Máme spokojných klientov, ktorým poskytujeme pravidelné poradenstvo a služby.


Unavuje Vás účtovná byrokracia? - prenechajte Vaše účtovníctvo na nás.

Kontaktujte nás

© 2014 Účtovníctvo NM s.r.o., dizajn by pixla.eu